මදක් රැදෙන්න…

ලංකාවේ Arduino පහසුවෙන් මිලදී ගත හැකි තැන් මොනවාද?

QuestionsCategory: Questionsලංකාවේ Arduino පහසුවෙන් මිලදී ගත හැකි තැන් මොනවාද?
duinomag Staff asked 10 months ago

මට දැනගන්න අවශ්‍යයයි ශ්‍රී ලංකාව තුල Arduino උපාංග පහසුවෙන් සහ විශ්වාසයෙන් නිවසටම ගෙන්වාගත හැකි  හැකි තැනක් ගැන

1 Answers
duinomag Staff answered 10 months ago

ඔබට duino.lk වලින් ඉතා පහසුවෙන් ඔබට අවශ්ය දෑ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.