මදක් රැදෙන්න…

arduino programme Upload

QuestionsCategory: Questionsarduino programme Upload
Sadew Dewmitha asked 3 months ago

upload කර අැ ති arduino code එකක් ඉවත්කොට අලුත් code එකක් upload කරන්නේ කොහොමද?