මදක් රැදෙන්න…

IOT ගැටලුවක්

QuestionsCategory: QuestionsIOT ගැටලුවක්
Chinthaka asked 10 months ago

මට දැනගන්න ඕන Room එකක තියෙන බල්බ කීපයක් මගේ ජංගම දුරකතනය භාවිතා කරල කොහොමද Controll කරන්නේ කියල